Etik İlkeler

Uygulama Şekli - Genel Kurallar

Etik İlkeler ve Davranış Kodları, çalışanlarımızın ve paydaşlarımızın Sunar Un ve Yem’i temsilen yerine getirecekleri görevlerde ve verecekleri kararlarda yol gösterici olması amacıyla hazırlanmıştır. Burada gözetilen etik kurallar en yüksek standartlara sahip olmalıdır.

Sunar Un ve Yem çalışanları, kanunların ve şirket iç düzenlemelerinin gerektirdiği bütün işlemleri dikkate almak suretiyle yaptığı çalışmalar sırasında amirlerinin yazılı veya sözlü verdikleri emirleri eksiksiz olarak uygular.

Çalışanlar, mesai saatlerinde yalnız şirketteki göreviyle uğraşır ve görevini dikkatle, özenle ve en verimli şekilde yerine getirir. Çalışanlar, iş ilişkilerini hiyerarşik bir düzen içinde yürütmeli, şirketin yararlarını korumalı ve şirkete zararlı olacak her türlü davranıştan sakınmalıdır.

Sunar Un ve Yem çalışanları şirket içerisinde siyasi/dini propaganda yapmaz. Çalışma arkadaşlarını herhangi bir topluluğa üye olmak için zorlamaz. İnsan Kaynaklarının bilgisi olmaksızın hiçbir surette çalışma arkadaşlarından para toplamaz. Çalışma arkadaşlarının eşyalarına haberli- habersiz şekilde el koymaz.

Sunar Un ve Yem çalışanları mesai saatlerine uyar. Çalışanlar, görevleri gereği kullandıkları makine-teçhizat, araç ve gereçleri titizlikle kullanır, bunlarla ilgili ortaya çıkan sorunları ilk amirlerine ve ilgililere bildirerek çözüm yolu bulunmasını sağlar. Şirkete ait makine-teçhizat, araç ve gereçleri özel amaçları için kullanmaz. Çalışanlar aynı zamanda görevlerini yerine getirirken işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili mevzuata ve Sunar Un ve Yem ISG Politikasına uyar.

Çalışanlar sağlık durumlarında herhangi bir sorun yaşanması durumunda en yakın sağlık kuruluşuna başvurur ve güncel sağlık durumuyla ilgili İlk Amirini/İşyeri Hekimini ve İnsan Kaynakları Departmanını bilgilendirir. Çalışanların sağlık bilgilerinin gizliliği Sunar Un ve Yem tarafından korunur. Çalışanlar işe kabul süreçlerinde beyan ettikleri sağlık raporu ve diğer bilgilerin doğruluğundan sorumludurlar. Sağlık raporundaki herhangi bir bilgi eksikliği, tahrifata kesinlikle müsamaha gösterilmez, Disiplin Kurulu’nun uygulayacağı cezanın yanı sıra hukuki yollara başvurulabilir.

Hiçbir Sunar Un ve Yem çalışanı iş yeri sınırları içerisinde uyuşturucu/keyif verici madde kullanmaz, şirket sınırları içerisinde alkollü içecekler tüketmez. Tüketilmesini özendirici davranış ve/veya beyanlarda bulunmaz. Aksi halinde Disiplin Kuruluna sevk edilir.

Kurum Kültürü

Tüm Sunar Un ve Yem çalışanları ve paydaşları Sunar kurum kültürünün bütünlüğünü sağlayacak ve koruyacak tavır ve davranışlar sergiler. Sunar isminin saygınlığını, kurumsal yapının güvenilirliğini ve itibarını korur ve geliştirir.

Tüm çalışanlar ve paydaşlar şeffaf, dürüst, hakkaniyetli, iyi niyetli ve anlayışlı davranışlar sergiler.

Sunar Un ve Yem çalışanları müşterilerle ve diğer kişilere dürüstlük, onur ve ağır başlılıktan ayrılmamak kaydıyla sürat, kolaylık, nezaketle adil ve kaliteli hizmet verir. İş arkadaşlarıyla iyi geçinerek çevrelerini temiz tutmaya ve korumaya, kurum kültürüne uygun şekilde giyinmeye ve bakımlı olmaya özen gösterir.

Tüm Sunar Un ve Yem çalışanları ve paydaşları sadece tutabileceği söz ve vaatlerde bulunur.

Tüm çalışanlar ve paydaşlar Sunar İlke ve Değerlerini, Kurumsal Sosyal Sorumluluk Politikasını ve Sürdürülebilirlik Vizyonunu okur, doğru olarak algılar ve uygular.

Sürdürülebilirlik Vizyonu ışığında her konuda tasarruf ilkesi tüm personel tarafından benimsenir.

Sürdürülebilirliğe katkı sağlamak ve sorumlu bir vatandaş olmak şirket içindeki ve dışındaki tüm faaliyetlerde esastır.

Yetki

Sunar Un ve Yem çalışanlarının şirket adına işlem yapmaya yetkili olduğu konular; görev tanımlarında verilen talimatlar ve şirketin diğer iç düzenlemelerinde açıkça belirtilir. Sunar Un ve Yem çalışanları kendisine tanınmamış yetkileri kullanmaz ve yetki sınırlarını aşmaz.

Sunar Un ve Yem çalışanları ve paydaşları Sunar kimliğini ve gücünü kişisel çıkar için kullanmazlar.

Şirket temsil hakkı olan çalışanlar ve Yönetim Kurulu ve/veya Genel Müdürlük tarafından belirlenen departmanlar yalnızca şirket hakkında Yönetim Kurulu Başkanı’nın son onayını alarak ve içerik hakkında tam ve doğru bilgilendirme yaparak konuşma, görüşme yapabilir, demeç verebilir. Şirketi temsilen görüş bildirilen platformlarda kişisel görüşler değil şirket stratejileri ve politikaları doğrultusunda şirket görüşlerini paylaşabilir.

Herkes kumarhaneye gitmeyi ve hayatını değiştirecek miktarda nakit kazanmayı arzu eder. Basit oyunlarda ısrar edin ve zorlu kumarhane oyunlarına girmeden önce başarılı yöntemler geliştirin. Online casino, standart kumarhanenin bir internet modelidir. Bu varyasyon, mükemmel bir teknikle gerçekleştirildiğinde 100.2 pc’lik teorik bir getiri sağlar – ancak, bu % sadece “10/7” versiyonlu bir video poker oyunundadır (10/7, tam bir ev için ödemelerdir ve bir floş). Matematiksel olarak yapılacak en akıllı şey, her zaman en düşük kasa kenarı ile tahminde bulunmaktır. Kalbinizin içeriğine göre oynayın.

Herhangi bir yayın kuruluşuna demeç vermek, mülakat yapmak, seminer konferans vb. yerlere konuşmacı olarak katılmak Yönetim Kurulu Başkanı’nın onayına bağlıdır. Bu faaliyetlerde hiçbir şekilde kişisel çıkar ve kazanç gözetilmez.

Etik Kurallar

a) Dürüstlük – Şeffaflık

Tüm iş süreçlerimizde doğruluk ve dürüstlük esastır. Sunar Un ve Yem çalışanları şirket içindeki veya dışındaki faaliyetlerinde Türkiye Cumhuriyeti yasalarına ve milletlerarası hukuk kurallarına uyar.

Yetkili Sunar Un ve Yem çalışanları istenildiği takdirde devletin tüm yasal kurum ve kuruluşlarına ve paydaşlarına doğru, tam ve anlaşılır bilgi sunmakla yükümlüdür.

b) Gizlilik

Tüm Sunar Un ve Yem çalışanları ve paydaşları hem kendi işlerinde hem de karşılıklı paylaşımlarında bilgi gizliliğinin korunmasına özen gösterir, sır olarak addedebilecek şirket bilgilerini üçüncü şahıslar ile paylaşmaz.

Tüm çalışanlar ve paydaşlar, Sunar’ın Ar-Ge bilgilerini, ticari sırlarını, varlıklarını ve menfaatlerini korumak ile yükümlüdür. Bir bilginin gizli olup olmadığından emin olunamıyorsa bu bilgi üçüncü kişilerle paylaşılmamalıdır.

Tüm Sunar çalışanları paydaşlarının fikri mülkiyet, gizlilik ve sahiplik haklarına saygı duyar ve korur.

c) Çıkar Çatışması ve Haksız Menfaat Sağlama

Sunar Un ve Yem çalışanları ve paydaşları mevcut görevlerinden yararlanarak kendilerine, yakınlarına, ailelerine ya da diğer üçüncü şahıslara çıkar sağlamazlar.

Sunar Un ve Yem çalışanları mali gücünün üstünde borçlanmaz, kefalet vermez. Tutarı ne olursa olsun şirket müşterilerinden ve astlarından borç para almaz ve bu kişileri kendine kefil yapmaz.

Tam gün çalışan Sunar çalışanları “Tacir” veya “Serbest Meslek” erbabı sayılmalarını gerektiren çalışmalarda bulunmaz, diğer şirketlerde yönetim kurulu üyeliği veya denetçilik yapmaz. Ancak Yönetim Kurulu Başkanı tarafından yazılı özel izin ile ilgili faaliyetleri yapabilir.

d) Hediye Kabul Etme ve Verme

Sunar Un ve Yem çalışanları ve paydaşları, şirketin ilişki içerisinde bulunduğu diğer firma ve kişilerden hediye talep etmez, imada bulunmaz. Şirketi yükümlülük altına sokacak hediye, para, çek, mülk, bedava tatil, özel indirimler kabul etmez. Nezaket sınırları içerisinde para, çek, mülk dışında kalan hediyeler ilk amire bilgi verilerek Genel Koordinatörlüğe teslim edilir. Genel Koordinatör Yönetim Kurulu Başkanı bilgisinde hareket eder.

e) Rüşvet

Rüşvet ve/veya komisyon almak, vermek veya teklif etmek ne şart altında olursa olsun kabul edilemez.

f) Adil Çalışma Ortamı

Sunar Un ve Yem’de herkese eşit fırsatlar sunulur. Yaş, ırk, inanç, ten rengi, cinsiyet, dil, uyruk, medeni durum, hamilelik, siyasi görüş, engellilik ve din konularında ayrımcılık yapılmaz. Bu politika işe alma, terfi, iş akdinin sonlandırılması, işten çıkarma, izin, ücret ve diğer tüm konularda uygulanır.

g) Taciz/Şiddet

Hiçbir Sunar Un ve Yem çalışanın herhangi bir taciz şeklini gerçekleştirmesine müsaade edilmez. Taciz; istenmeyen cinsel yaklaşımlar, cinsel ayrıcalık talepleri ve cinsel içerikli diğer tüm sözlü ve fiziksel davranışları kapsar. Taciz, bir kişinin çalışma performansına sebepsiz bir şekilde müdahale etme; caydırıcı, düşmanca veya rahatsız edici bir çalışma ortamı yaratma amacını ve etkisini de içermektedir. Dolayısıyla çalışma arkadaşına psikolojik (mobbing) veya psikolojik şiddet girişiminde bulunmak da taciz eylemleri kapsamında değerlendirilmektedir.

Tüm Sunar Un ve Yem çalışanları ve paydaşları etik ilkeler ve davranış kodlarına uymakla yükümlüdür. Bu ilkeler ve kodlar ile çelişen durum ve uygulamalara maruz kaldığında veya şahit olduğunda ilk etapta duruma göre ilk amirine, bağlı bulunduğu en üst amirine ve/veya insan kaynakları müdürlüğüne başvurmalıdır. Tüm Sunar Un ve Yem çalışanları başvurularında olumlu geribildirim almadığı durumlarda Yönetim Kurulu Başkanına veya yasal süreçlere başvurmakta özgürdür. Tüm Elita Gıda çalışanları bu tür durumlarda direkt olarak isimli veya isimsiz şekilde Öneri ve Şikâyet kutularını da kullanabilir.

Tüm Sunar Un ve Yem çalışanları ve paydaşları uygulayacakları bir davranışın Sunar İlke ve Politikalarına uyum sağlayıp sağlamadığı konusunda kararsız ise İnsan Kaynakları Müdürlüğü’ne başvurmalıdır.